UROP Alumni

 • Montserrat Garza

  Spring 2019–IAP 2021

 • Vicky Zheng

  Fall 2020–IAP 2021

 • Michelle He

  Fall 2019–Fall 2020

 • Felix Li

  Fall 2019–Fall 2020, Fall 2021

 • Dylan Weber

  Fall 2019–Fall 2020

 • Raquel Garcia

  Fall 2019–Fall 2020

 • Eesha Banerjee

  Fall 2020, Fall 2021

 • Radha Patel

  Fall 2020

 • Rona Wang

  Fall 2020

 • Hilary Zen

  Fall 2020

 • Meesue Kim

  Spring 2019–Spring 2020

 • Crista Falk

  Fall 2019–Spring 2020